Regulamentul de Ordine Interioară

Regulamentul de ordine interioară prevede principii concrete de organizare a fondului documentar, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor şi ale bibliotecii, norme pentru circulaţia materialului documentar, programul de activitate al bibliotecii pentru cititori şi personal, reguli de angajare şi concediere a personalului. Obiectivele principale, funcţiile şi structura bibliotecii sunt stipulate în "Regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii publice orăşeneşti "P. Ştefănucă" laloveni."


Capitolul I:
Utilizatorii bibliotecii.
Servicii.

1.1. Oricine are dreptul de a fi utilizator al BPO, indiferent de vîrstă, ocupaţie, naţionalitate, cetăţenie, stare fizica sau socială, convingeri politice si religioase.
1.2. Utilizatorii sunt serviţi conform unui permis de intrare. Pentru a primi permisul solicitantul prezintă unul din următoarele acte:
buletin de identitate, legitimaţie, carnet de student sau licean. Copiii pîna la 15 ani prezintă acordul în scris al unuia din părinţi.
1.3. Utilizatorul semnaleaza imediat orice modificare de adresă sau de identitate, raspunde personal de permisul său şi de documentele împrumutate.
1.4. Permisul se elibereaza pe un termen de 5 (cinci) ani, urmînd a fi supus actualizării la începutul fiecărui an. Permisul nu este transmisibil.
1.5. Permisul acordă dreptul de utilizare a tuturor compartimentelor bibliotecii.
1.6. Duplicatul permisului se eliberează la cererea utilizatorului care prezintă actul de identitate.

1.8. În fiecare filială utilizatorilor li se pune la dispoziţie o boxă de reclamaţii si sugestii.
1.9. Serviciile BP0 "P. Ştefănucă" sunt gratuite cu excepţia celor pevăzute în art.33 al Legii cu privire la biblioteci şi "Tarifului provizoriu al serviciilor cu plată" conform ordinului nr. 1 din 3.01.01 şi ordinului nr.4 din 19.03.03 pe biblioteca publică orăşenească "P. Ştefănucă".
1.10. Persoanele care încalcă dispoziţiile acestui Regulament, pot fi lipsite definitiv sau temporar de dreptul de utilizare a bibliotecii.

Capitolul II:
Colecţiile Bibliotecii.

2.1. Fondul bibliotecii este compus din totalitatea materialelor documentare pe care le posedă.
2.2. Publicaţiile care constituie fondul bibliotecii sunt organizate în colecţii pe tipuri de publicaţii:

2.3. Achiziţionarea publicaţiilor se realizează prin:

2.4. Fondul documentar este supus evidenţei, prelucrării, depozitării, verificării, trierii şi casării.
2.5. Biblioteca duce evidenţa gestionară si documentară a fondului.
2.6. Evidenţa gestionară cuprinde:

2.7. Evidenţa documentară cuprinde:

2.8. Catalogarea publicaţiilor care constituie fondul documentar al BPO "P. Ştefănucă" se face conform CZU (clasificării zecimale universale).
2.9. Verificarea totală a fondului este iniţiată de conducerea bibliotecii şi efectuată de Comisia bibliotecii pentru verificarea fondului.
2.10. Bibliotecarii ce gestionează diviziuni anumite ale fondului sunt obligaţi să-l verifice în permanenţă.
2.11. Scoaterea din uz a publicaţiilor se face conform "Instrucţiunii de casare a publicaţiilor".

Capitoul III:
Utilizarea resurselor informaţionale.

3.1. Utilizatorii au acces la colecţiile bibliotecii numai în baza permisului personal de intrare.
3.2. Sălile de lectură ale bibliotecii şi filialelor funcţionează conform programului afişat la intrare.
3.3. Nu se admite intrarea în sălile de lectură în paltoane, trenciuri, cu serviete, genţi, mape, cărţi personale.
3.4. Pentru a obţine publicaţiile solicitate utilizatorul prezintă permisul de intrare.
3.5. Numarul publicaţiilor care pot fi consultate este nelimitat.
3.6. La primirea publicaţiilor cititorul numără şi verifică unităţile.
3.7. Nu se permite ieşirea, cititorilor din sala de lectură cu publicaţiile primite spre consultare fără acordul bibliotecarului.
3.8. În sala de lectură cititorii sunt obligaţi să respecte liniştea şi ordinea.
3.9. La plecare din sala de lectură, cititorul restituie bibliotecarului publicaţiile consultate. Normele pentru împrumutul publicaţiilor la domiciliu.
3.10. Nu se împrumută la domiciliu publicaţiile de referinţă (enciclopediile, dicţionarele, îndreptarele etc.), publicaţiile periodice ale anului curent, singurul exemplar al publicaţiilor.

Nota: exceptie se face pentru revistele literar-artistice.

3.11. Utilizatorul poate împrumuta de fiecare dată:

Nota: Daca utilizatorul imprumuta numai un tip de materiale, numarul lor poate fi de 5 unitati.

3.12 Termenul de împrumut este:

3.13. La solicitare, termenul de împrumut poate fi prelungit, dacă nu există cerere de rezervare pentru aceste publicaţii.
3.14. Biblioteca poate solicita cititorului, cînd este necesar, sa restituie înainte de termen publicaţiile împrumutate.
3.15. Împrumutul interbibliotecar se efectuează în baza regulamentului republican.

Dispoziţii finale.

3.16. Utilizatorul poartă răspundere personală pentru publicaţiile împrumutate.
Pierderea sau deteriorarea publicaţiilor se semnalează imediat bibliotecarului.
3.17. Distrugerea sau deteriorarea fondului bibliotecii atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cincisprezece la douăzeci şi cinci salarii minime
("Monitorul Oficial al RM", 2 aprilie 1998, nr.28-29, / "Legea pentru completarea codului cu privire la contravenţiile administrative". ART.92)
si suspendarea definitiva a permisului de beneficiere de serviciile bibliotecii.

Nota: pentru publicatiile editate pîna la 01.01.94 se face o evaluare a costului în raport cu preturile actuale.

3.18. În perioada în care cititorul este restanţier el nu are dreptul de a mai împrumuta alte publicaţii.
Cititorul care a pierdut una sau mai multe publicaţii împrumutate va trebui:

Capitoul IV:
Personalul.
Programul de Activitate.

4.1. Personalul bibliotecii este angajat la serviciu conform contractului individual de muncă. Condiţiile de muncă, remunerarea, concediul anual sunt prevăzute în contract.
4.2. Angajarea în serviciu se realizează în bază de concurs şi a cerinţelor de calificare pentru postul respectiv.
4.3. Încheind contractul de muncă salariatul se obligă să respecte prevederile lui.
4.4. La angajarea în serviciu administraţia îi face cunoştinţă persoanei respective cu condiţiile şi obligaţiile de serviciu, cu tehnica securităţii muncii şi cu regulamentul dat.
4.5. În cadrul relaţiilor de serviciu personalul este obligat:

Nota: alte responsabilitati si obligatii de serviciu ale personalului sunt descrise desfasurat in fisa postului al functiei respective.

4.6. În plan profesional personalul BPO este supus evaluării după criteriile elaborate de comisia BPO.
4.7. Întreruperea contractului de muncă este întreprinsă numai în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă şi cu legislaţia în vigoare.
4.8. Pentru încălcări disciplinare direcţia va aplica următoarele sancţiuni:
observaţie, mustrare, mustrare aspră, concedierea.
Sancţiunile pot fi aplicate imediat după încălcarea disciplinară, dar nu mai târziu de o (1) lună după încalcare.
4.9. Ordinele de sancţionare sunt aduse la cunoştinţa persoanelor respective contra semnatură.
4.10. Angajarea şi concedierea din serviciu se efectuează prin ordinele directorului bibliotecii.
4.11. La concediere salariatul primeşte cartea de muncă cu înscrierile respective conform Codului Muncii al RM.
Contabilitatea face achitările prevăzute de lege.

Programul de Funcţionare

4.12. Biblioteca publică orăşenească "P. Ştefănucă" şi filialele ei activeaza conform programului stabilit prin ordinul directorului bibliotecii:

4.13. Orice schimbare în program se anunţa beneficiarilor cu un preaviz de cel puţin 2 (două) saptămîni.
4.14. Prima zi de marţi a fiecărei luni biblioteca este închisă pentru efectuarea curăţeniei generale.
4.15. În anumite împrejurări, programul de funcţionare al BPO sau al unei filiale poate fi modificat la decizia Consiliului de administraţie al bibliotecii şi avizul consiliului local.

Capitolul V:
Dispoziţii finale.

5.1. Regulamentul de ordine interioară este discutat la adunarea generală a salariaţilor bibliotecii.
5.2. Regulamentul de ordine interioară al BPO intră în vigoare din momentul semnării de către directorul bibliotecii.
5.3. Regulamentul precedent se abrogă.
5.4. Regulamentul de ordine interioară se aduce la cunoştinţa (în mod obligatoriu) tuturor salariaţilor bibliotecii şi (la dorinţa)fiecărui cititor.